Enciklopedija Hadisa

Istraživanje naslijeđa poslanika Muhammeda, a.s. kroz najpoznatije zbirke hadisa.

PRIČAO NAM JE Ali ibn Abdullah njemu Sufjan a ovome Zuhri prenoseći od Seida ibn Musejjeba a ovaj od Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu koji je rekao:

PRIČAO NAM JE Seid ibn Ufejr njemu Lejs a ovome Ukajl prenoseći od ibn Šihaba koga je obavijestio Amir ibn Sa‘d a njega Ebu Seid radijallahu ‘anhu da je

Kaže (Buhari ) da mu je prenio Lejs od Jahjaa ibn Seida on od Amre a ona od Aiše radijallahu anha koja je rekla da je čula Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: 

PRIČAO NAM JE Ahmed ibn Salih njemu Anbese a ovom Junus prenoseći od Ibn Šihaba koji je kazao da je Enes rekao: – Ebu Zerr radijallahu ‘anhu pričao je da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

PRIČAO NAM JE El-Humejdi njemu Sufjan a ovom Hišam ibn Urve od svoga oca a on od Abdullaha ibn Zem‘aa koji je rekao: – 

PRIČAO NAM JE Ibrahim ibn Musa njemu saopćio Hišam prenoseći od Ma‘mera on od Ejjuba ovaj od Ikrime a on od Ibn Abbasa radijallahu ‘anhuma da Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pošto je vidio slike u Ka‘bi nije ušao dok nije naredio i one bile izbrisane. 

PRIČAO MI JE Bejan ibn Amr njemu Nadr a ovom saopćio Ibn Avn od Mudžahida koji je čuo Ibn Abbasa radijallahu ‘anhuma kako kad su mu spomenuli Dedžala između čijih očiju će biti napisano kafir ili kfr kaže:  Ja to nisam čuo (od Resulullaha alejhis-selam) ali je on rekao: 

PRIČAO MI JE Abdullah ibn Muhammed njemu Abdu-Rezzak a ovom je saopćio Ma‘mer prenoseći od Ejjuba es-Sahtijanija i Kesira ibn Kesira ibn Muttaliba ibn Ebu Vedaa s tim što jedan od njih dvojice ponekad prenosi opširnije od drugog a obojica prenose od Seida ibn Džubejra da je Ibn Abbas rekao:

PRIČALI SU NAM Kajs ibn Hafs i Musa ibn Ismail njima Abdul-Vahid ibn Zijad a njemu Ebu Kurre Muslim ibn Salim el-Hemedani rekavši da mu je kazao Abdullah ibn Isa kako je čuo da je Abdurrahman ibn Ebu Lejl rekao: – Sreo me je Ka‘b ibn Udžre i upitao:

PRIČAO NAM JE Ishak ibn Ibrahim da je čuo Mu‘temira koji je prenio od Ubejdullaha on od Seida ibn Ebu Seidna el-Makburija a ovaj od Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu koji je izjavio da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem upita:

Keywords & Tags

Islam, sunnet, hadis, iman, islamska predavanja, islamska civilizacija, islamska kultura, propisi, rukja, ehlu sunnet, salavat, idžtihad, predavanja, Allah, Poslanik, poslanik Muhammed, predaja, enciklopedija hadisa, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi, Darekutni, Nesai, Taberani, Malik, Bezzar, Darimi, Nevevi, Kenan Musić, Šefik Kurdić, Bejheki, muharrem, rebiul evel, rođenje poslanika, hazreti, sahih, hasen, daif, lanac prenosilaca, Ebu Hurejre, kurtubi, hanefijski, mezheb, šafijski, malik, hanbel, mehr, nafaka, farz kifaje, fatima, fetva, fikh, hafiz, halifa, Ebu bekr, Alija, Omer, Ibn Hadžer, hatib, hidžab, hilafet, hudejbija, uhud, hendek, ibadet, ibadije, iblis, ibn Tejmijje, akaid, akida, ahlak, moral, povijest islama, sira, kiraet, tedžvid, dove, mevlud, sedmina, tabut, haram, halal, menhedž, sufije, selefizam, hajz, nifas, istihaza, žena islam, hurije, bedr, bejat, kaba, bejtul mal, abasije, emevije, adl, arefat, mikat, ihram, umra, asgab, džebrail, mikail, munkir, nekir, israfil, sudnji dan, predznaci, daija, vaz, dawa, derviš, mekasid, matudiri, ešarije, medina, mekka, mekasid, mešhur, nesh, metn, ravija, rivajet, mihrab, muhadis, muhkem, murted, mustahredž, mutezile, tabiin, tahavija, taberi, taklid, džihad, talak, razvod, belag, teologija, tesavvuf, tespih, tevhid, kijas, masleha, Ibrahim, Isa, Musa, Tevrat, Indžil, džini, šejtan, iddet,idžaz, temettu, ilham, ilm, kelam, šiije, ismailije, sunije, ehlu, istigfar, tevba, itikaf, kefaret, objava, jasin, ašura, hadisi kudsijj, gajb, kafir, sijase, zamahšeri, adabi, mubarek, islamizam, hatma, Kur'an, tefsir prevod, sura, ajet, harf, tefsir, prevod Kur'ana, Besim Korkut, Ibn Kesir, komentar Kur'ana, tumačenje Kur'ana, Enes Karić, Endelusi, Ibn Džuzejj, vrte tefsira, racionalni tefsir, tradicionalni tefsir, sufijski tefsir, amme džuz, transkripcija, ilmihal, abdest, tejemum, gusul, džunub, namaz, farz, sastavni dijelovi namaza, uvjeti za namaz, sahibi uzur, džemat, mujezin, ezan, ikamet, teravija, teravih, noćni namaz, sabah, podne, ikindija, akšam, jacija, rekat, sedžda, selam, početni tekbir, bajram, kurban bajram, ramazan, napaštanje, fidja, post, iftar, sehur, imsak, sadekatu fitr, vitre, zekat, nijjet, nafile, hutba, hadž, kurban, akika, dženaza, imanski šarti, šehadet, muslimani, kunut dova, zikr, zuhd, nefs, nikah, islamske nauke, Gazali, rječnik, pojmovnik, naklanjavanje, sehvi sedžda, feraiz, nasljedno pravo, sekte, grijeh, grijesi, sadaka, bereket, šerijat, šerijatsko, mubah, mustehab, mukabela, lejletul bedr, lejletul kadr, hidžr, miradž, Allahova imena, Allahova svojstva, ahiret, azab, kabur, mizan, hifz, mesela, Ibn Abbas, vakuf, kader, mushaf, Ebu Hanife, Rumi, iskušenje, Bog, Božije, dunjaluk, skraćivanje namaza, spajanje namaza, kijam, prvi uvjet, kibla, vaktija, din, džennet, džehenem, sifat, Rahman, vadžib, edeb, hadiske predaje, oprost grijeha, Preporod, Glasnik, Novi muallim, vazovi, Sulejman Bugari, Kenan Musić, Ammar bašić, Izet Čamdžić, islamski video, audio predavanja, mekam, tevhid, hikaje, šerijatski brak, šerijatsko vjenčanje

About Us

SVE O ISLAMU NA JEDNOM MJESTU | Interaktivna platforma za odgoj i obrazovanje islam.ba promovira ispravno razumijevanje islama i osigurava vjersko obrazovanje i odgoj muslimana različitih generacija.

Contact Us

Adress: Kovaci 36, 71000 Sarajevo Bosnia-Herzegovina

email: info@islam.ba

Uputstvo

O Platformi