Enciklopedija Hadisa

Istraživanje naslijeđa poslanika Muhammeda, a.s. kroz najpoznatije zbirke hadisa.

Nakon navođenja lanca prenosilaca do Ebu Hurejre r.a. a koji prenosi od Vjerovjesnika s.a.v.s. ono što on pripovijeda od svog Gospodara dž.š. rekao je:

Preneseno je od Mu’aza b. Džebela r.a. da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako govori riječi Allaha Uzvišenog i Slavnog: 

Naveo ga je imam Muslim također u poglavlju Korist ljubavi u ime Allaha i rekao: - Pričao mi je ‘Abdule’ala b. Hammad pričao nam je Hammad b. Seleme koji je prenio od Sabita on od Ebu Rafi’a a on od Ebu Hurejre r.a. koji je prenio od Vjerovjesnika s.a.v.s.:

Aiši r.a. bilo je ispričano da je ‘Abdullah b. ez-Zubejr rekao za robu (ili poklon) koji mu je ‘Aiša darivala: - Tako mi Allaha neka ona prestane ili ću zaista prekinuti odnose s njom! - Ona je upitala: - Je li to on rekao? – Upitani su potvrdili a ona je rekla: - 

Navodi ga El-Buhari u poglavlju Israelićani a koji se prenosi od Huzejfe da je rekao: - Čuo sam ga (Allahovog Poslanika s.a.v.s.) kako govori:

Pričao nam je Hišam b. ‘Ammar pričao nam je Jahja b. Hamza pričao nam je Ez-Zebidi koji je prenio od Ez-Zuhrija a on od ‘Ubejdullaha b. ‘Abdullaha da je čuo Ebu Hurejru r.a. kako prenosi od Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: 

Pričao nam je nam Ahmed b. Junus pričao nam je Zuhejr pričao nam je Mensur da je Rib’ij b. Hiraš pričao da je Huzejfe prenio Vjerovjesnikove s.a.v.s. riječi: 

Prenosi se od Sevbana r.a. štićenika Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je Allahov Poslanik rekao:

Prenosi se od ‘Abdullaha b. Habbaba b. el-Eretta da je Habbab njegov otac bio sudionik zajedno s Allahovim Poslanikom s.a.v.s. Bitke na Bedru kada je pazio na Allahovog Poslanika s.a.v.s. cijelu noć sve do zore. Nakon što je Allahov Poslanik s.a.v.s. predao selam i završio svoj namaz došao mu je Habbab i obratio mu se:

Prenosi se od Se’ida b. el-Musejjeba da je sreo Ebu Hurejru r.a. koji mu je rekao:

Keywords & Tags

Islam, sunnet, hadis, iman, islamska predavanja, islamska civilizacija, islamska kultura, propisi, rukja, ehlu sunnet, salavat, idžtihad, predavanja, Allah, Poslanik, poslanik Muhammed, predaja, enciklopedija hadisa, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi, Darekutni, Nesai, Taberani, Malik, Bezzar, Darimi, Nevevi, Kenan Musić, Šefik Kurdić, Bejheki, muharrem, rebiul evel, rođenje poslanika, hazreti, sahih, hasen, daif, lanac prenosilaca, Ebu Hurejre, kurtubi, hanefijski, mezheb, šafijski, malik, hanbel, mehr, nafaka, farz kifaje, fatima, fetva, fikh, hafiz, halifa, Ebu bekr, Alija, Omer, Ibn Hadžer, hatib, hidžab, hilafet, hudejbija, uhud, hendek, ibadet, ibadije, iblis, ibn Tejmijje, akaid, akida, ahlak, moral, povijest islama, sira, kiraet, tedžvid, dove, mevlud, sedmina, tabut, haram, halal, menhedž, sufije, selefizam, hajz, nifas, istihaza, žena islam, hurije, bedr, bejat, kaba, bejtul mal, abasije, emevije, adl, arefat, mikat, ihram, umra, asgab, džebrail, mikail, munkir, nekir, israfil, sudnji dan, predznaci, daija, vaz, dawa, derviš, mekasid, matudiri, ešarije, medina, mekka, mekasid, mešhur, nesh, metn, ravija, rivajet, mihrab, muhadis, muhkem, murted, mustahredž, mutezile, tabiin, tahavija, taberi, taklid, džihad, talak, razvod, belag, teologija, tesavvuf, tespih, tevhid, kijas, masleha, Ibrahim, Isa, Musa, Tevrat, Indžil, džini, šejtan, iddet,idžaz, temettu, ilham, ilm, kelam, šiije, ismailije, sunije, ehlu, istigfar, tevba, itikaf, kefaret, objava, jasin, ašura, hadisi kudsijj, gajb, kafir, sijase, zamahšeri, adabi, mubarek, islamizam, hatma, Kur'an, tefsir prevod, sura, ajet, harf, tefsir, prevod Kur'ana, Besim Korkut, Ibn Kesir, komentar Kur'ana, tumačenje Kur'ana, Enes Karić, Endelusi, Ibn Džuzejj, vrte tefsira, racionalni tefsir, tradicionalni tefsir, sufijski tefsir, amme džuz, transkripcija, ilmihal, abdest, tejemum, gusul, džunub, namaz, farz, sastavni dijelovi namaza, uvjeti za namaz, sahibi uzur, džemat, mujezin, ezan, ikamet, teravija, teravih, noćni namaz, sabah, podne, ikindija, akšam, jacija, rekat, sedžda, selam, početni tekbir, bajram, kurban bajram, ramazan, napaštanje, fidja, post, iftar, sehur, imsak, sadekatu fitr, vitre, zekat, nijjet, nafile, hutba, hadž, kurban, akika, dženaza, imanski šarti, šehadet, muslimani, kunut dova, zikr, zuhd, nefs, nikah, islamske nauke, Gazali, rječnik, pojmovnik, naklanjavanje, sehvi sedžda, feraiz, nasljedno pravo, sekte, grijeh, grijesi, sadaka, bereket, šerijat, šerijatsko, mubah, mustehab, mukabela, lejletul bedr, lejletul kadr, hidžr, miradž, Allahova imena, Allahova svojstva, ahiret, azab, kabur, mizan, hifz, mesela, Ibn Abbas, vakuf, kader, mushaf, Ebu Hanife, Rumi, iskušenje, Bog, Božije, dunjaluk, skraćivanje namaza, spajanje namaza, kijam, prvi uvjet, kibla, vaktija, din, džennet, džehenem, sifat, Rahman, vadžib, edeb, hadiske predaje, oprost grijeha, Preporod, Glasnik, Novi muallim, vazovi, Sulejman Bugari, Kenan Musić, Ammar bašić, Izet Čamdžić, islamski video, audio predavanja, mekam, tevhid, hikaje, šerijatski brak, šerijatsko vjenčanje

About Us

SVE O ISLAMU NA JEDNOM MJESTU | Interaktivna platforma za odgoj i obrazovanje islam.ba promovira ispravno razumijevanje islama i osigurava vjersko obrazovanje i odgoj muslimana različitih generacija.

Contact Us

Adress: Kovaci 36, 71000 Sarajevo Bosnia-Herzegovina

email: info@islam.ba

Uputstvo

O Platformi