O platformi Islam.ba

KUR'AN - TEFSIRI - ILMIHAL - TEKSTOVI - ENCIKLOPEDIJA HADISA - FETVE- VIDEO - AUDIO PLAYER - VAKTIJA ZA CIJELI SVIJET- KIBLETNAMA - POJMOVNIK - INFOGRAFIKE 

Platforma islam.ba promovira ispravno razumijevanje islama, kreirajući novi sadržaj, ali i promovirajući bogato naslijeđe bosanskohercegovačkih učenjaka. Cilj islam.ba je da djeluje kao najveća domaća internetska baza vjerskog odgojno-obrazovnog sadržaja u video, audio i tekstualnoj formi.

S obzirom da je razvijeno tek 60% platforme dodatna vrijednost islam.ba bit će ako Bog da interakcija (chatbox) s javnošću, odnosno korisnicima u domovini i širom svijeta. Omogućavat će i lično usavršavanje kroz pohađanje samostalnih i interaktivnih kurseva iz različitih vjerskih oblasti. Platformi kao digitalnom vakufu mogu doprinijeti profesori islamskih nauka kao i različiti volonteri, a ohrabrujemo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za razvoj platforme. Komunicirajte s nama putem maila platformaislam.ba@gmail.com ili aplikacije te društvenih mreža: islam.ba / Facebook, Instagram, You Tube, TikTok.

Aplikacija islam.ba za iOS i android sisteme daje mnogo bolje iskustvo i dodatne opcije. Za svaku opciju u aplikaciji postoji video objašnjenje kako se koristi:

VAKTIJA – Dostupnost vaktije za cijeli svijet, koja se još uvijek razvija, uz mogućnost podešavanja različitih notifikacija

KIBLETNAMA – Gdje god se nalazite odredite pravac kible

PLAYER – Jedinstvenu bazu audio sadržaja možete slušati kroz player ne prekidajući ostali vaš rad na mobitelu kao što je surfanje internetom

PITANJA – Pored istraživanja fetvi možete postaviti pitanje iz oblasti vjere i dobit ćete odgovor. Na pitanja odgovara fetvai-emin prof. dr. Enes ef. Ljevaković sve do 2023. godine, a nakon 2023. godine fetva-i emin dr. Ahmed Purdić.

KUR'AN i TEFSIRI – Bolje iskustvo čitanja i istraživanja Kur'ana uz tefsire s uporednim prikazom. Aplikacija prati vaš progres tako da možete učiti hatmu na arapskom i bosanskom jeziku. Više prijevoda vam omogućava stilsko upoređivanje ajeta

AUDIO KUR'AN – Slušajte Kur'an ili odaberite dio za ponavljanje

DIJELJENJE – Svaki ajet, hadis i pojam možete podijeliti i u formi slike: kliknite na ajet, zadržite i nakon otvorenja izaberite opciju dijeljenja

INFOGRAFIKE – U posebnom segmentu jedinstvene infografike možete dijeliti na mreže, a kreiraju se svaki dan

PRILAGOĐAVANJE – Sačuvajte određene sadržaje za kasnije čitanje i prilagodite sebi izbornu traku aplikacije koja se nalazi u dnu ekrana

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 
Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH
Kovači 36, 71000 Sarajevo, 

Tel: +387 33 289 700
e-mail: info@islam.ba

Interaktivnu platformu za odgoj i obrazovanje islam.ba uređuje redakcija koju je imenovao Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na prijedlog Uprave za vjerske poslove Rijaseta.

Teme, pojmovi i islamske oblasti koje možete istraživati na platformi: islam, islamski šarti, iman, imanski šarti, ihsan, sunnet, hadis, islamska civilizacija, islamska kultura, propisi, šerijatski propisi, ehlu sunnet, ehlu bejt, salavat, idžtihad, predavanja, Allah, poslanik Muhammed, poslanici, Adem, Nuh, Idris, Salih, Ibrahim, Hud, Lut, Junus Ismail, Ishak, Ja’kub, Jusuf, Ejjub, Šu’ajb, Musa, Harun, El-Jese’, Zul Kifl, Davud, Zekerija, Sulejman, Ilijas, Jahja, Isa, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi, Darekutni, Nesai, Taberani, Malik, Bezzar, Darimi, Nevevi, Bejheki, muharrem, rebiul evel, rođenje poslanika, hazreti ashabi, predaja, enciklopedija hadisa, sahih hadis, daif hadis, daif, lanac prenosilaca, Ebu Hurejre, Kurtubi, Ibn Kesir, hanefijski, mezheb, šafijski, malikijski, hanbelijski mezeb, Malik, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Hanife, Imam Šafija, šerijatsko vjenčanje, talak, mehr, nafaka, farz kifaje, fardi ajn, fetva, fikh, hafiz, halifa, Ebu Bekr, Alija, Omer, Ibn Hadžer, hatib, hidžab, hilafet, hudejbija, Uhud, Hendek, ibadet, ibadije, iblis, Ibn Tejmijje, Ibn Dževzi, Gazali, Rušd, Ibn Hazm, akaid, akida, ahlak, moral, povijest islama, sira, kiraet, tedžvid, dove, mevlud, sedmina, tabut, haram, halal, menhedž, sufije, selefizam, hajz, nifas, istihaza, žena islam, hurije, bedr, bejat, kaba, bejtul mal, Abasije, Emevije, adl, arefat, mikat, ihram, umra, asgab, džebrail, mikail, munkir, nekir, israfil, sudnji dan, predznaci, daija, vaz, dawa, derviš, mekasid, matudiri, ešarije, medina, mekka, mekasid, mešhur, nesh, metn, ravija, rivajet, mihrab, muhadis, muhkem, murted, mustahredž, mutezile, tabiin, Tahavija, taberi, taklid, džihad, talak, razvod, belag, teologija, tesavvuf, tespih, tevhid, kijas, masleha, Tevrat, Zebur, Indžil, džini, šejtan, iddet, idžaz, temettu, ilham, ilm, kelam, šiije, ismailije, sunije, ehlu, istigfar, tevba, itikaf, kefaret, objava, jasin, ašura, hadisi kudsijj, gajb, kafir, sijase, zamahšeri, adabi, mubarek, islamizam, hatma, Kur'an, tefsir prevod, sura, ajet, harf, tefsir, prevod Kur'ana, Besim Korkut, Ibn Kesir, komentar Kur'ana, tumačenje Kur'ana, Enes Karić, Endelusi, Ibn Džuzejj,  Ibn Abbas, Begavi, Bejdavi, Karni, vrte tefsira, racionalni tefsir, tradicionalni tefsir, sufijski tefsir, amme džuz, transkripcija, ilmihal, abdest, tejemum, gusul, džunub, namaz, farz, sastavni dijelovi namaza, uvjeti za namaz, kako se klanja, sehvi sedžda, sahibi uzur, džemat, mujezin, ezan, ikamet, teravija, teravih, noćni namaz, sabah, podne, ikindija, akšam, jacija, rekat, sedžda, selam, početni tekbir, skraćivanje namaza, spajanje namaza, kijam, prvi uvjet, kibla, vaktija, bajram, kurban bajram, ramazan, post u islamu, napaštanje, fidja, post, ramazanski propisi, propisi o postu, iftar, sehur, imsak, sadekatu fitr, vitre, zekat, nijjet, nafile, hutba, hadž, kurban, akika, dženaza, imanski šarti, šehadet, muslimani, kunut dova, zikr, zuhd, nefs, nikah, islamske nauke, islamski rječnik, pojmovnik, naklanjavanje, sehvi sedžda, feraiz, nasljedno pravo, sekte, grijeh, grijesi, sadaka, bereket, šerijat, šerijatsko, mubah, mendub, sedu zerai, muamelat, mustehab, mukabela, lejletul bedr, lejletul kadr, hidžr, miradž, Allahova imena, Allahova svojstva, ahiret, azab, kabur, mizan, hifz, islamska predavanja, mesela, vakuf, kader, mushaf,  Rumi, Bog, Božije, dunjaluk, iskušenje, din, džennet, džehenem, sifat, Rahman, vadžib, edeb, hadiske predaje, oprost grijeha, islamski video, audio predavanja, mekam, tevhid, hikaje, šerijatski brak, šerijatsko vjenčanje, islam i pravo, hadd, islam i genocid, islam Bosna,  Preporod, Glasnik, Novi muallim, Takvim, vazovi, rukja itd.

Također, audio i video predavanja možete gledati i slušati kroz aplikaciju i kanal You Tube islam.ba, dok islamska edukacija je dostupna i kroz tekstove koje potpisuju autori: Husein Đozo, Ahmed Smajlović, Kasim Trebinjac, Mehmed Handžić, Husein Kavazović, Enes Ljevaković, Fikret Karčić, Mustafa Sušić, Mustafa Spahić, Mevludin Dizdarević, Sulejman Bugari, Kenan Musić, Ammar Bašić, Nedim Botić, Muamer Zukorlić, Salih Haušić, Salih Indžić, Elvir Duranović, Džemaludin Latić, Zijad Ljevaković, Fuad Sedić, Safvet Halilović, Sead Islamović, Zuhdija Hasanović, Ahmed Purdić, Mensur Kerla, Fadil Maljoki, Abdulgafar Velić, Aljo Cikotić, Izet Čamdžić, Almir Fatić, Zuhdija Adilović, Ahmed Adilović, Šefik Kurdić, itd.

Keywords & Tags

Islam, sunnet, hadis, iman, islamska predavanja, islamska civilizacija, islamska kultura, propisi, rukja, ehlu sunnet, salavat, idžtihad, predavanja, Allah, Poslanik, poslanik Muhammed, predaja, enciklopedija hadisa, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi, Darekutni, Nesai, Taberani, Malik, Bezzar, Darimi, Nevevi, Kenan Musić, Šefik Kurdić, Bejheki, muharrem, rebiul evel, rođenje poslanika, hazreti, sahih, hasen, daif, lanac prenosilaca, Ebu Hurejre, kurtubi, hanefijski, mezheb, šafijski, malik, hanbel, mehr, nafaka, farz kifaje, fatima, fetva, fikh, hafiz, halifa, Ebu bekr, Alija, Omer, Ibn Hadžer, hatib, hidžab, hilafet, hudejbija, uhud, hendek, ibadet, ibadije, iblis, ibn Tejmijje, akaid, akida, ahlak, moral, povijest islama, sira, kiraet, tedžvid, dove, mevlud, sedmina, tabut, haram, halal, menhedž, sufije, selefizam, hajz, nifas, istihaza, žena islam, hurije, bedr, bejat, kaba, bejtul mal, abasije, emevije, adl, arefat, mikat, ihram, umra, asgab, džebrail, mikail, munkir, nekir, israfil, sudnji dan, predznaci, daija, vaz, dawa, derviš, mekasid, matudiri, ešarije, medina, mekka, mekasid, mešhur, nesh, metn, ravija, rivajet, mihrab, muhadis, muhkem, murted, mustahredž, mutezile, tabiin, tahavija, taberi, taklid, džihad, talak, razvod, belag, teologija, tesavvuf, tespih, tevhid, kijas, masleha, Ibrahim, Isa, Musa, Tevrat, Indžil, džini, šejtan, iddet,idžaz, temettu, ilham, ilm, kelam, šiije, ismailije, sunije, ehlu, istigfar, tevba, itikaf, kefaret, objava, jasin, ašura, hadisi kudsijj, gajb, kafir, sijase, zamahšeri, adabi, mubarek, islamizam, hatma, Kur'an, tefsir prevod, sura, ajet, harf, tefsir, prevod Kur'ana, Besim Korkut, Ibn Kesir, komentar Kur'ana, tumačenje Kur'ana, Enes Karić, Endelusi, Ibn Džuzejj, vrte tefsira, racionalni tefsir, tradicionalni tefsir, sufijski tefsir, amme džuz, transkripcija, ilmihal, abdest, tejemum, gusul, džunub, namaz, farz, sastavni dijelovi namaza, uvjeti za namaz, sahibi uzur, džemat, mujezin, ezan, ikamet, teravija, teravih, noćni namaz, sabah, podne, ikindija, akšam, jacija, rekat, sedžda, selam, početni tekbir, bajram, kurban bajram, ramazan, napaštanje, fidja, post, iftar, sehur, imsak, sadekatu fitr, vitre, zekat, nijjet, nafile, hutba, hadž, kurban, akika, dženaza, imanski šarti, šehadet, muslimani, kunut dova, zikr, zuhd, nefs, nikah, islamske nauke, Gazali, rječnik, pojmovnik, naklanjavanje, sehvi sedžda, feraiz, nasljedno pravo, sekte, grijeh, grijesi, sadaka, bereket, šerijat, šerijatsko, mubah, mustehab, mukabela, lejletul bedr, lejletul kadr, hidžr, miradž, Allahova imena, Allahova svojstva, ahiret, azab, kabur, mizan, hifz, mesela, Ibn Abbas, vakuf, kader, mushaf, Ebu Hanife, Rumi, iskušenje, Bog, Božije, dunjaluk, skraćivanje namaza, spajanje namaza, kijam, prvi uvjet, kibla, vaktija, din, džennet, džehenem, sifat, Rahman, vadžib, edeb, hadiske predaje, oprost grijeha, Preporod, Glasnik, Novi muallim, vazovi, Sulejman Bugari, Kenan Musić, Ammar bašić, Izet Čamdžić, islamski video, audio predavanja, mekam, tevhid, hikaje, šerijatski brak, šerijatsko vjenčanje

About Us

SVE O ISLAMU NA JEDNOM MJESTU | Interaktivna platforma za odgoj i obrazovanje islam.ba promovira ispravno razumijevanje islama i osigurava vjersko obrazovanje i odgoj muslimana različitih generacija.

Contact Us

Adress: Kovaci 36, 71000 Sarajevo Bosnia-Herzegovina

email: info@islam.ba

Uputstvo

O Platformi