Uputstvo za korištenje

Preporučujemo aplikaciju islam.ba za dodatne opcije kao što je vaktija, kibletnama, audio sadržaj...

Shodno planu razvoja platforme islam.ba naredni segmenti će biti aktivirani i prilagođeni korisnicima:

Kur'an i tefsir 

Na jednom mjestu uz arapski tekst dostupni su prijevodi Kur'ana i tefsiri na bosanskom jeziku i u offline modu. Novi prevodi i tefsiri će biti dodavani shodno razvoju platforme. Pored izbora određene sure i ajeta, tražilicom je omogućeno pretraživanje arapskog teksta Kur'ana, prijevoda na bosanski jezik te tefsira. Prilikom slušanja Kur'ana moguće je odabrati blok ajeta i odrediti broj njihovog ponavljanja.

Opcijom Hatma mode u aplikaciji korisnik prati svoj napredak u učenju cijelog Kur'ana. Opcija za poništavanje progresa otvara se povlačenjem (slide) u lijevu stranu.

Na početnoj stranici nalaze se i odabrani dijelovi (ašere) koji se uče u bh. mektebima i medresama.

 

Teme

Pored novih autorskih članaka islam.ba će biti objedinjujuća baza knjiga i odabranog vjerskog sadržaja koji postoji kao bogata pisana građa pri  Islamskoj zajednici u BiH: članci u Takvimu, Islamskoj misli, Preporodu, Novom mualimu, Zbornicima radova islamskih fakulteta...

Uz znanstvene članke, u kategoriji Duhovnost zastupljen je moralno-didaktički sadržaj u formi vaza i hutbe, namijenjen zadovoljenju duhovnih potreba vjernika različitih generacija.

Umjesto većeg broja kategorija korisnik pronalazi odgovarajući sadržaj putem tražilice u koju upisuje temu ili pojam koji istražuje. 

Enciklopedija hadisa

Enciklopedija odabranih hadisa će se obogaćivati novim prijevodima hadisa iz različitih zbirki hadisa.  U nastavku razvitka Enciklopedije svi hadisi će biti vokalizirani s naznakom njihovog mjesta u poglavlju određene zbirke.

Pored izbora tematskih kategorija i filtriranja pojedinačnih zbirki hadisa korisniku je na raspolaganju tražilica koja nudi rezultate traženog pojma u hadisu, ali i slične hadise s obzirom da svaki uneseni hadis nosi određene ključne riječi koje predstavljaju glavnu i dodatne teme tog hadisa.

Ilmihal

Segment Ilmihal ne prati nastavni plan mekteba, već predstavlja osnovni priručnik o islamskim obredima. Svojim konceptom u tekstualnoj, grafičkoj, video i audio formi osigurava detaljna uputstva, arapski tekst, transkripciju i prijevod potrebnog sadržaja.

 

Vaktija

Vaktija za BiH i neke gradove u Sandžaku je dostupna i u offline modu. Do kraja 2022. godine bit će dostupna vaktija za cijeli svijet. Moguće je odabrati dvije vrste notifikacija: stalnu sa svim namazima koja će se nalaziti u obavještenjima mobitela te notifikaciju koja će se pojavljivati samo pred sami namaz, onoliko minuta koliko odredimo za svaki namaz.

 

Pitanja i odgovori

Riječ je o najvećoj bazi pitanja iz vjerskog života. Korisnicima je omogućeno direktno postavljanje pitanja fetva-i eminu, ali i drugim učenjacima ispred Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH. Vaše pitanje možete postaviti klikom na tipku "Postavi pitanje" koja se nalazi unutar svakog pitanja.

 

Audio

Sekcija s audio sadržajem ima za cilj postati najveća baza vjerskog i drugog korisnog audio sadržaja. Korisnik može odabrati predavača ili jedan od serijala unutar kategorija

Prednost playera jeste da se sadržaj može slušati i van aplikacije u smislu dok se koristi mobitel u druge svrhe poput pretrage na interentu, a zadnje slušano predavanje pojavit će se na početnoj stranici aplikacije te u obavještenjima mobitela. Ulaskom u Kur'an i Ilmihal audio player će se automatski zaustaviti s obzirom da u ovim sekcijama postoje posebni playeri s vlastitim audio sadržajem za učenje. Player se može ukinuti povlačenjem (slide) u lijevu stranu.

 

Pojmovnik

Pojmovnik omogućava širi uvid u terminologiju iz islamskih znanosti čime se podiže nivo znanja kod korisnika te štiti baština islama od različitih zloupotreba. U izvorima prednost je data literaturi na bosanskom jeziku i naučnim djelima bosanskohercegovačkih naučnika.

Chatbox (uskoro)

Putem chatboxa korisnik može kroz jednostavnu upitnu formu postaviti pitanje iz oblasti vjere (fetve) te dobiti odgovor odmah na osnovu postojeće baze odgovora ili na određen datum.

Također, putem chatboxa dobit će osnovne informacije o vjerskim uslugama u BiH i dijaspori: kako obaviti šerijatsko vjenčanje, gdje upisati mekteb, kako kontaktirati porodično savjetovalište itd. 

Islamska akademija (uskoro)

Islamska akademija je poseban segment islam.ba koji omogućava korisnicima lično usavršavanje putem pohađanja samostalnih, ali i interaktivnih kurseva koje vode profesori/ce islamskih nauka u stvarnom vremenu.

Pored kurseva sufare i tedžvida korisnici će moći pohađati webinare i kurseve iz islamskih nauka, uz unaprijed definirane ciljeve i ishode učenja.

 

Keywords & Tags

Islam, sunnet, hadis, iman, islamska predavanja, islamska civilizacija, islamska kultura, propisi, rukja, ehlu sunnet, salavat, idžtihad, predavanja, Allah, Poslanik, poslanik Muhammed, predaja, enciklopedija hadisa, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže, Tirmizi, Darekutni, Nesai, Taberani, Malik, Bezzar, Darimi, Nevevi, Kenan Musić, Šefik Kurdić, Bejheki, muharrem, rebiul evel, rođenje poslanika, hazreti, sahih, hasen, daif, lanac prenosilaca, Ebu Hurejre, kurtubi, hanefijski, mezheb, šafijski, malik, hanbel, mehr, nafaka, farz kifaje, fatima, fetva, fikh, hafiz, halifa, Ebu bekr, Alija, Omer, Ibn Hadžer, hatib, hidžab, hilafet, hudejbija, uhud, hendek, ibadet, ibadije, iblis, ibn Tejmijje, akaid, akida, ahlak, moral, povijest islama, sira, kiraet, tedžvid, dove, mevlud, sedmina, tabut, haram, halal, menhedž, sufije, selefizam, hajz, nifas, istihaza, žena islam, hurije, bedr, bejat, kaba, bejtul mal, abasije, emevije, adl, arefat, mikat, ihram, umra, asgab, džebrail, mikail, munkir, nekir, israfil, sudnji dan, predznaci, daija, vaz, dawa, derviš, mekasid, matudiri, ešarije, medina, mekka, mekasid, mešhur, nesh, metn, ravija, rivajet, mihrab, muhadis, muhkem, murted, mustahredž, mutezile, tabiin, tahavija, taberi, taklid, džihad, talak, razvod, belag, teologija, tesavvuf, tespih, tevhid, kijas, masleha, Ibrahim, Isa, Musa, Tevrat, Indžil, džini, šejtan, iddet,idžaz, temettu, ilham, ilm, kelam, šiije, ismailije, sunije, ehlu, istigfar, tevba, itikaf, kefaret, objava, jasin, ašura, hadisi kudsijj, gajb, kafir, sijase, zamahšeri, adabi, mubarek, islamizam, hatma, Kur'an, tefsir prevod, sura, ajet, harf, tefsir, prevod Kur'ana, Besim Korkut, Ibn Kesir, komentar Kur'ana, tumačenje Kur'ana, Enes Karić, Endelusi, Ibn Džuzejj, vrte tefsira, racionalni tefsir, tradicionalni tefsir, sufijski tefsir, amme džuz, transkripcija, ilmihal, abdest, tejemum, gusul, džunub, namaz, farz, sastavni dijelovi namaza, uvjeti za namaz, sahibi uzur, džemat, mujezin, ezan, ikamet, teravija, teravih, noćni namaz, sabah, podne, ikindija, akšam, jacija, rekat, sedžda, selam, početni tekbir, bajram, kurban bajram, ramazan, napaštanje, fidja, post, iftar, sehur, imsak, sadekatu fitr, vitre, zekat, nijjet, nafile, hutba, hadž, kurban, akika, dženaza, imanski šarti, šehadet, muslimani, kunut dova, zikr, zuhd, nefs, nikah, islamske nauke, Gazali, rječnik, pojmovnik, naklanjavanje, sehvi sedžda, feraiz, nasljedno pravo, sekte, grijeh, grijesi, sadaka, bereket, šerijat, šerijatsko, mubah, mustehab, mukabela, lejletul bedr, lejletul kadr, hidžr, miradž, Allahova imena, Allahova svojstva, ahiret, azab, kabur, mizan, hifz, mesela, Ibn Abbas, vakuf, kader, mushaf, Ebu Hanife, Rumi, iskušenje, Bog, Božije, dunjaluk, skraćivanje namaza, spajanje namaza, kijam, prvi uvjet, kibla, vaktija, din, džennet, džehenem, sifat, Rahman, vadžib, edeb, hadiske predaje, oprost grijeha, Preporod, Glasnik, Novi muallim, vazovi, Sulejman Bugari, Kenan Musić, Ammar bašić, Izet Čamdžić, islamski video, audio predavanja, mekam, tevhid, hikaje, šerijatski brak, šerijatsko vjenčanje

About Us

SVE O ISLAMU NA JEDNOM MJESTU | Interaktivna platforma za odgoj i obrazovanje islam.ba promovira ispravno razumijevanje islama i osigurava vjersko obrazovanje i odgoj muslimana različitih generacija.

Contact Us

Adress: Kovaci 36, 71000 Sarajevo Bosnia-Herzegovina

email: info@islam.ba

Uputstvo

O Platformi