Islam.ba Islam.ba

SURA 113.

Al-Falaq - Svitanje

( Mekka - 5 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

2. od zla onoga što On stvara,

3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"