Islam.ba Islam.ba

SURA 109.

Al-Kafirun - Nevjernici

( Mekka - 6 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”