Islam.ba Islam.ba

SURA 100.

Al-'Adiyat - Oni koji jure

( Mekka - 11 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi onih koji dahćući jure

2. pa varnice vrcaju,

3. i zorom napadaju,

4. i dižu tada prašinu

5. pa u njoj u gomilu upadaju -

6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7. i sam je on toga, doista, svjestan,

8. i on je, zato što voli bogatstvo - radiša.

9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

10. i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.