Islam.ba Islam.ba

Prijevod Kur'ana

 

1 . Al-Fatiha - Pristup

2 . Al-Baqara - Krava

3 . Ali 'Imran - Imranova porodica

4 . An-Nisa' - Žene

5 . Al-Ma'ide - Trpeza

6 . Al-An'am - Stoka

7 . Al-A'raf - Bedemi

8 . Al-Anfal - Plijen

9 . At-Tawba - Pokajanje

10 . Yunus - Junus

11 . Hud - Hud

12 . Yusuf - Jusuf

13 . Ar-Ra'd - Grom

14 . Ibrahim - Ibrahim

15 . Al-Higr - Hidžr

16 . An-Nahl - Pčele

17 . Al-Isra' - Noćno putovanje

18 . Al-Kahf - Pećina

19 . Maryam - Merjema

20 . Ta-Ha - Taha

21 . Al-Anbiya' - Vjerovjesnici

22 . Al-Hagg - Hadždž

23 . Al-Mu'minun - Vjernici

24 . An-Nur - Svjetlost

25 . Al-Furqan - Furkan

26 . Aš-Šu'ara' - Pjesnici

27 . An-Naml - Mravi

28 . Al-Qasas - Kazivanje

29 . Al-'Ankabut - Pauk

30 . Ar-Rum - Bizantinci

31 . Luqman - Lukman

32 . As-Sagda - Padanje ničice

33 . Al-Ahzab - Saveznici

34 . Saba' - Saba

35 . Fatir - Stvoritelj

36 . Ya-sin - Jasin

37 . As-Saffat - Redovi

38 . Sad - Sad

39 . Az-Zumar - Skupovi

40 . Al-Mu'min - Vjernik

41 . Al-Fussilat - Objašnjenje

42 . Aš-Šura - Dogovaranje

43 . Az-Zuhruf - Ukras

44 . Ad-Duhan - Dim

45 . Al-Gatiya - Oni koji kleče

46 . Al-Ahqaf - Ahkaf

47 . Muhammad - Muhammed

48 . Al-Fath - Pobjeda

49 . Al-Hugurat - Sobe

50 . Qaf - Kaf

51 . Ad-Dariyat - Oni koji pušu

52 . At-Tur - Gora

53 . An-Nagm - Zvijezda

54 . Al-Qamar - Mjesec

55 . Ar-Rahman - Milostivi

56 . Al-Waqi'a - Događaj

57 . Al-Hadid - Gvožđe

58 . Al-Mugadala - Rasprava

59 . Al-Hašr - Progonstvo

60 . Al-Mumtahina - Provjerena

61 . As-Saff - Bojni red

62 . Al-Gumu'a - Petak

63 . Al-Munafiqun - Licemjeri

64 . At-Tagabun - Samoodbrana

65 . At-Talaq - Razvod braka

66 . At-Tahrim - Zabrana

67 . Al-Mulk - Vlast

68 . Al-Qalam - Kalem

69 . Al-Haqqa - Čas neizbježni

70 . Al-Ma'arig - Stepeni

71 . Nuh - Nuh

72 . Al-Ginn - Džini

73 . Al-Muzzammil - Umotani

74 . Al-Muddattir - Pokriveni

75 . Al-Qiyama - Smak svijeta

76 . Ad-Dahr - Vrijeme

77 . Al-Mursalat - Poslani

78 . An-Naba' - Vijest

79 . An-Nazi'at - Oni koji čupaju

80 . 'Abasa - Namrštio se

81 . At-Takwir - Prestanak sjaja

82 . Al-Infitar - Rascjepljenje

83 . Al-Mutaffifun - Oni koji zakidaju

84 . Al-Inšiqaq - Cijepanje

85 . Al-Burug - Sazviježđa

86 . At-Tariq - Danica

87 . Al-A'la - Svevišnji

88 . Al-Gašiya - Teška nevolja

89 . Al-Fagr - Zora

90 . Al-Balad - Grad

91 . Aš-Šams - Sunce

92 . Al-Layl - Noć

93 . Ad-Duha

94 . Al-Inširah - Širokogrudnost

95 . At-Tin - Smokva

96 . Al-'Alaq - Ugrušak

97 . Al-Qadr - Noć Kadr

98 . Al-Bayyina - Dokaz jasni

99 . Az-Zizal - Zemljotres

100 . Al-'Adiyat - Oni koji jure

101 . Al-Qari'a - Smak svijeta

102 . At-Takatur - Nadmetanje

103 . Al-'Asr - Vrijeme

104 . Al-Humaza - Klevetnik

105 . Al-Fil - Slon

106 . Qurayš - Kurejšije

107 . Al-Ma'un- Davanje u naruč

108 . Al-Kawtar - Mnogo dobro

109 . Al-Kafirun - Nevjernici

110 . An-Nasr - Pomoć

111 . Al-Lahab - Plamen

112 . Al-Ihlas - Iskrenost

113 . Al-Falaq - Svitanje

114 . An-Nas - Ljudi